Orgány KSH

V sekci „Orgány KSH“ jsou podrobně v jednotlivých pododdílech představeny krajské odborné rady a to jejich složení, zápisy z jejich jednání a roční zprávy rad. Dané zkratky představují:

VV – výkonný výbor

KORR – krajská odborná rada represe

KORP – krajská odborná rada prevence

KORM – krajská odborná rada mládeže

KKRR – krajská kontrolní a revizní rada

KAZH – krajský aktiv Zasloužilých hasičů